دکتر رضا باقری
دبیر اجرائی پنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان خراسان

رزومه