دکتر عزت الله رضایی
دبیر علمی پنجاه و پنجمین کنگره میان دوره ای جامعه جراحان خراسان

رزومه