اعضاي هيئت مديره انجمن جراحان ارتوپدی

آقای دکترمحمد قره داغی رییس
آقای دکترجعفرامینی نایب رییس
آقای دکترفرشید باقری دبیر اجرایی
آقای دکترمحمدرضا شاهرخی دبیرعلمی
آقای دکترعلیرضا هوتکانی خزانه دار
آقای دکترسیدعلیرضا سجادی عضوعلی البدل
آقای دکترکوروش اخوان رضایت عضوعلی البدل
آقای دکترحسن حسن زاده خیاط بازرس اصلی
آقای دکتر محمدحسین طراز جمشیدی بازرس علی البدل