اعضاي هيئت مديره انجمن جراحان گوش و حلق و بینی

دکترنعمت اله مختاری امیرمجدی رئیس هیئت مدیره
دکترمهدی پورصادق دبیر اجرایی
دکتر مسعود نقیب زاده عضو اصلی
دکترمحمدمهدی شفاعی بجستانی خزانه دار
دکتر عباس شجاعی عضوعلی البدل
دکتر مرتضی نوراللهیان بازرس و عضو علی البدل