اعضای کمیته تعرفه و حقوقی جراحان عمومی
 
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان
1 دکتر محمد رئوفی مسئول کمیته
2 دکتر بهروز هوشمند عضو اصلی
3 دکتر اسعدی عضو اصلی
4 دکتر احمدی  عضو اصلی
۵ دکتر عطاران  عضو اصلی
۶ دکتر امید خدا  عضو مهمان 
۷ دکتر زمانی  عضو مهمان