اعضای کمیته علمی جراحان عمومی استان خراسان رضوی
 
ردیف نام و نام خانوادگی عنوان
1 دکتر قمری مسئول
2 دکتر مطیع عضو اصلی