اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی جراحان عمومی
 
 
  آقاي دكتر محمدتقی رجبی مشهدی رئیس
  آقای دکتر محمدرضا مطیع نائب رئیس
  آقاي دكتر غلامرضا زمانی دبیر
  آقاي دكتر مهدی اسعدی خزانه دار
  آقاي دكتر بهروز هوشمند عضو اصلی
  آقاي دكتر امیرهژبر کلالی عضو اصلی
  خانم دکتر آسیه سادات فتاحی عضو اصلی
  آقای دکتر ابوالقاسم آذرین فر عضو علی البدل
  آقای دکتر سید جلال احمدی عضو علی البدل
  آقای دکتر محمد برهمت بازرس اصلی
  آقای دکتر محمد رئوفی بازرس علی البدل