اعضاي هيئت مديره جراحان پلاستیک و زیبایی
آقاي دكتر عزت اله رضایی رئیس
آقای دکتر حامد فرهادی دبیر
آقاي دكتر ناصر سنجر موسوی خزانه دار
آقای دکتر محمد زارع حقیقی عضو علی البدل
آقای دکتر هوتن علوی بازرس