......................................بسمه تعالی........................................
گزارش جلسه هیئت رئیسه انجمن جراحان عمومی با رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد(۹۹/۷/۱۴)
 • ابتدا استاد مداح ؛ رئیس انجمن علمی جراحان عمومی مطالبی پیرامون موضوع داغ سطح بندی وفلوشیپ وانحرافات آموزشی ونیازهای اجتماعی وهزینه آموزش جراحان وآینده مبهم شغلی آنان وآفتی که گریبانگیرتمام رشته های پزشکی خواهد شد ونیزخودکامگی بعضی در جهت انحصاری نمودن خدمات درمانی که جنبه انتفاعی داشته وخلاف دستورالعملهای وزارتی اقدام می شود را بیان کردند .
 • دکتر زمانی صلاحیت حرفه ای را فردی توصیف کردند واشاره کردند که توانایی علمی وعملی افراد متفاوت است وحتی دانشگاه محل تحصیل دراین رابطه مؤثراست لذا صلاحیت حرفه ای رانباید گروهی بررسی کرد ؛سپس به سوء استفاده سازمانهای بیمه گر از این آشفتگی وانحصارطلبی که باعث سردرگمی بیماران وپزشکان شده است  پرداختند وخواستار ورود سازمان نظام پزشکی به این مقوله وتذکر به انجمن ها وسازمانهای بیمه گر وبیمارستان ها در جهت رعایت حرمت ها ودستورالعمل های نظام پزشکی شد.
 • دکتر فتاحی با اشاره به برنامه های آموزشی دستیاران جراحی عمومی طرح سطح بندی را اقدامی نابخردانه توصیف کردند که منجربه فاجعه درنظام آموزشی ودرمانی می شودووضعیت خدمات پزشکی را مختل خواهد کرد.اقدامات انجمن زنان درمورد هیسترکتومی وانجمن پلاستیک برای اعمال ماموپلاستی وآبدومینوپلاستی ویا انجمن درون بین برای اغمال چاقی همه حاکی از یک فاجعه درحال وقوع است وآن هم حذف رشته تخصصی جراحی عمومی که همان جراحی ارشد وجنرال است که در واقع رشته اساسی ومادر بشمار میرود.
 • دکتر اسعدی به مسائل ورفتارهای بیمارستان ها اشاره کرد که از شرایط موجود سوء استفاده کرده ودرحق پزشکان اجحاف می کنند.قراردادها یکطرفه است؛ نظارت بر عملکرد پرستاران و پرسنل نیست ؛ .....
 • دکتر رئوفی موضوع را به وظایف سازمان وانتظارات جامعه پزشکی کشاندند ویادآوری کردندکه لازمست سازمان واکنش های بهنگام درزمان ومکان مناسب داشته باشد وموضعگیری های پررنگ ودر بعضی موارد مبالغه آمیز درپیشامدها بخصوص درمقابل رفتارهای نامناسب اقشاروارگانهای غیر پزشکی از خود نشان دهد .حضور فعال دررسانه ها ؛مطبوعات وصدا وسیما ؛ارتباط با مردم ؛تعامل وواخواهی حقوق پزشکان با رایزنی سازمانهای مؤثر مثل دارایی ؛شهرداری و...تقویت انسجام پزشکان ؛پیشگیری ازتعرض به حیطه وحرمت رشته های مختلف پزشکی  وبسیاری اقدامات در دسترس می توان باعث اعتلای سازمان وتقویت آن وامیدواری پزشکان ودرنهایت اثرگداری در فرهنگ جامعه ونیزتصمیم گیری درمراکز قانونگذاری خواهد شد.
 • درپایان جناب دکتر بیرجندی نژاد با استقبال از این جلسه ضمن همسویی با دیدگاه های حاضرین فرمودند: با توجه به فعالیت کمسیون صلاحیت حرفه ای در تهران ما نیز این کمسیون را درمشهد تشکیل می دهیم وتلاش می کنیم با ارتباطات خود بتوانیم کمسیون راکمک کنیم وبیشتر مسائل را موردی مورد توجه قراردهیم .بخصوص در مواردی که کوریکولوم آموزشی مشخص کرده است .افراد ذینفع در قضاوت ها نباید باشند.با گروه های تخصصی وارد مذاکره شویم .به صلاحیت فردی توجه کنیم .دخالت های دیکران را کنترل کنیم .نقش جراح را در پروسه های مختلف پررنگ سازیم .با انجمن های بیمارستانی وارد گفتگو شویم وحتی بتوانیم با دکتر جهانگیری نشست داشته باشیم .از کارشناسان دارایی ومشاوره های حقوقی استفاده کنیم .بعلاوه باسازمانهای بیمه گر ازطریق گفتگو ودستورالعمل های قانونی واردعمل شویم.مسائل تعرفه مربوط به ماست که ازما سلب شده است .وهمه اینها نیازبه همکاری وهمدلی وحضورپررنگ همکاران پزشک در گروه ها وانجمن ها ی نظام پزشکی دارد
ورود به سایت
* ضروری
انتشارات
آمار بازدید سایت
 • کل بازدید : 296124
 • بازدید امروز : 142
 • بازدید دیروز : 187
 • بازدید این ماه : 6609
 • بازدید ماه قبل : 7437