دومين كنگره بين المللي جراحي خراسان از تاریخ هفتم تا دهم آبان ماه 1392 در مشهد برگزار خواهد شد